लाखो रुपये वाचवा आणि सर्व त्रास आपला नाहीसा करा..फक्त एक केळ आपले मूळव्याध मुळापासून बरे करू शकते ?

कलाकार

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो आज आपण पाहणार आहोत की आपल्याला जर वारवार घरी मूळ’व्या धाचा त्रास होत असेल तर अ’श्या प्रकारे आपण तो घ’रच्या घरी घरगुती उपा’यां नी तो बारा करू शकतो. पोट हे आ’पल्या शरी’रा तील अ’त्यंत महत्त्वा चा अ वयव आहे. असे म्ह टले जाते की ज्या व्य’क्तीचे पोट नेह मी स्व’च्छ असते, त्या व्य’क्तीला भ’वि ष्यात कोणत्याही प्रकारचे आजार होत नाही.

परंतु ज्या व्यक्तीला पोटाचे आजार असतात जसे की अपचन, ॲसि’डि टी, गॅ’स, पोट वेळे’व र साफ होत नसेल यासा र ख्या विविध स मस्या त्रास देत असते. तर त्या व्य’क्तीला अनेक आजार भ वि ष्यात उ’द्भ वतात. म्ह णूनच प्र त्येकाने आपले पोट कसे वेळे’व र सा फ हो ईल याची का ळजी घ्या यला पाहिजे. आपल्या आजू’बा जूला असे अ नेक लोक आहेत ज्यां चे पोट वे’ळेस साफ होत नाही.

पोट वेळेवर साफ न झाल्याने ब’हु तेक वेळा प्रे’शर द्यावा लागतो. तर अनेकदा प्रे’शर देऊन देखील आ प ल्याला बा’थ रूम लागत नाही. अशा वेळी आपण खूप सारे औषध उपचार करतो परंतु काही फरक पडत नाही. या सगळ्या स’मस्या प्रा’मु ख्याने आपली पच’न सं स्था योग्य पद्धतीने कार्य क’रत नस ल्या’मुळे देखील उ द्भव तात. जर तुमची पचनसंस्था धिमी झालेली असेल, खाल्लेले अन्न पचन होत नसेल तर अ’शा वेळी ब’द्ध’को’ष्ठता, मू’ळ’व्याध यासारखे आजा’र भ’वि ष्यात उ’द्भ वतात.

जर आपल्याला वेळेवर बा’थ रूमला लागत नसेल तर खूप सारा प्रे’शर द्यावा लागतो आणि अशा वेळी बा’थ रूमच्या जागे’ वरची नसा दे’खील फु’गून जातात आणि परिणामी त्यांच्यातून र’क्त पडते. अशा वेळी मु’ळ’व्या’धाचा आजार मनु’ष्या ला होतो मु’ळ’व्या’धाचे प्रामु ख्याने दोन प्रकार असतात. एक सा धा मू’ळ’व्याध आणि एक र’क्ती ‘मु’ळ’व्या’ध.या साध्या मु’ळ’व्याध मध्ये माणसा’ला जास्त त्रास स हन करावा लागत नाही परंतु र’क्ती मु’ळ’व्याध यामध्ये मनुष्याच्या शरी’रातून र’क्त वारंवार बाहेर पडते आणि त्या व्यक्तीला खूप सार्‍’या वेद’ना त्रास सहन करावा लागतो.

मित्रांनो आपल्या श रीरातील र’क्त प्र वाह जास्त प्रमाणात बाहेर प’ड ल्या मुळे अनेकदा व्य’क्तीला बाहेरचे र’क्त चढ’वा वे लागते श री रा तील र’क्त कमी होते. अ’श क्त पणा, थकवा जाणवतो. जर तुम्हाला देखील मू’ळ’व्या’धाचा त्रास असेल तर अशा वेळी काही आपण नै’स र्गि क रित्या घ र गुती पद्ध’ती ने देखील या आजारा व र नियंत्रण मिळवू शकतो.

जर तुम्हाला सुरु’वातीला काही लक्षणे जा ण वत असतील तर आज आपण या माहिती मध्ये काही उपाय सांगितले आहेत जे तुम्ही काही दिवस केले तर तु’म्हाला फरक जाणवून येईल. आ;पल्याला हा उपाय फ क्त तीन दिव;स करायचा आहे. तीन दि;वसां मध्ये फरक जाणवू लागेल. आजचा उपाय कर’ण्या साठी आपल्या’ला पिक लेली केळी घ्यायची आहेत.

मित्रांनो तुम्हाला माहिती नसेल की आपण खात असलेल्या केळी मध्ये अनेक औ’ष धी गु ण धर्म असतात, जे आपली पच’न संस्था मजबूत बन’व ण्याचे का र्य करते परंतु जर आपण योग्य पद्ध ती ने के ळ्याचे सेवन केले तर आपले पो’ट देखील स्वच्छ राहते म्हणूनच आज आप’ल्या ला पि क लेले एक केळी घ्या यचे आहेत. केळी आपल्याला त्या’चे बारीक तुकडे करायचे आहेत.

मित्रांनो के’ळ्या मध्ये पोटॅ’शि यम फा’य बरचे प्रमाण जास्त असते आणि म्ह’णून आपले पो ट दे खील स्वच्छ होते. अनेक जण केळी खाता त प रंतु जेवणा’आ धी आप’ल्या लाही केळी खायला पाहिजे. आप ल्या आजू बा जू ला खूप सारे लोक के ळी खातात परंतु जेवण झा ल्या वर केळी खातात. ही केळी खा ण्या ची चु की ची पद्धत आहे. आता आपल्याला हा उ पाय कर ण्या साठी दुसरा प दार्थ लागणार आहे तो कपूर.

कपूर अनेकदा आपण पूजा अर्चना करता ना वापरत असतो परंतु हा कपूर आपल्याला वापरायचा नाही. बाजारामध्ये नैस र्गि करीत्या उपलब्ध असणारा भी म सेनी कापूर आपल्याला वापरायचा आहे. भी’म सेनी कापूर हा आपल्या शरी रा साठी ला’भ दाय क मानला गेलेला आहे. आपल्या श री रातील अनेक समस्या मु’ळा पासून न’ष्ट कर ण्या साठी हा कापूर आपल्याला मदत करतो आणि म्हणूनच आपल्याला एक तुकडा या भीमसेनी कापूर चा लागणार आहे.

तर मित्रांनो या तु कड्याची आपल्याला पा’व डर करायची आहे, त्या चब रोबर जर तुम्हाला पावड र करायची नसेल तर अ शा वेळी ग’हू च्या आकारा ए वढा तुकडा आपल्याला घ्या यचा आहे आणि हा तुकडा आपल्याला के ळी च्या तु’क ड्यां म ध्ये टाकून व्य व स्थि त रित्या के’ळी चे गोळे बनवायचे आहेत आणि हे गोळे आपल्याला सका ळी उपाशी पोटी सेवन करायचे आहे,असे केल्याने तुम्हाला फरक जाणवेल.

जर हा उपाय तुम्हाला तीन दिवस सातत्याने करायला जमत नसेल तर अ शा वेळी आठ व ड्या तून एक दिवस तुम्ही अवश्य हा उपाय करू शकता. हा उपाय केल्याने सुरुवातीच्या स्तरावर असलेल्या तुमचा मु’ळ’व्या’ध आजार पूर्णपणे बरा होईल. तर मित्रांनो आणि भगिनीनो वरील माहिती हि सर्वसाधारण गृहीतांवर अवलंबून आहे तरी वरील माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला तुम्ही खाली कॉमेंट मध्ये नक्की कळवा.