रात्री टाय’मिंग जबरदस्त वाढेल..थकवा, अशक्तपणा अजिबात जाणवणार नाही..तसेच मासिक पा’ळीतील सर्व सम’स्या दूर होतील..घरातील किचनमधील फक्त हि ५ ग्रे’म पावडर आहारात घ्या..

कलाकार

नमस्कार मित्रांनो आणि भगिनीनो आज आपण पाहणार आहोत की आपल्या घरातील अशी कोणती गोष्ट आहे जी आपण रोज खून आपण आपला स्टां’मीना वाढूवू शकतो तर मित्रांनो मा’का रूट हि एक प्रका’रची औ’षधी वनस्पती आहे. ज्याचा उ पयो ग आयु’र्वे दि क औ’षधे बन वण्या सा ठी केला जातो. माका रू ट वर अनेक प्रका र चे सं’शो धन केले गेले आहे आणि या संशो ध नांम ध्ये हे सिद्ध झाले आहे की ते खा ल्ल्या ने आरो’ग्या व र चां गला परिणाम होतो आणि अनेक प्रकार चे आ ’जार तुमच्यापासू न दूर रा हतात.

तर आता आज आपण त्या माका रूटचे फायदे जाणून घेऊ –

तर मित्रांनो ते एक वि’शेष औ’षधी वन स्पती ब न वतात. मा का रू’ट मध्ये अनेक औ’षधी गु ण धर्म आढळतात. मा का रूट श री र निरो’गी ठेव ण्यासा ठी खूप फाय’दे शीर आहे. माका रू टचे से वन लैं-गिक आरो’ग्यासा ठी अत्यें त फाय’दे शीर मानले जाते. माका रूटचे फायदे काय आहेत, ते कसे खावे आणि त्याचे तोटे काय आहेत जाणून घेऊया..

१) मासिक पा ळी वेळेवर येत नसेल तर :- तर भगिनीनो अनेक म’हि लांना तसेच मुलीना मा’सिक पा ळी वे’ळे वर येत नाही. त्या मुळे ती ना’राज राहते. मात्र, जर माका रूटचे सेवन केले तर मासिक पाळीशी सं’बंधित हा त्रा स दूर होतो. मासिक पा ळी वेळेवर येत नसेल तर माका रूट खावे. हे खाल्ल्याने मासिक पा ळी वेळेवर येऊ लागते.

२) आपल्या में’दूसाठी चांगले :- तसेच मित्रांनो मा’का रू टचे फायदे मन ती क्ष्ण ठेवण्या सा ठी प्रभावी आहेत. मा का रू ट एक आयु’र्वे दि क औ’षधी वन स्पती आहे आणि में’दू साठी चांगली मानली जाते. ते खाल्ल्या ने में दूचे कार्य यो’ग्य रित्या होते आणि स्म’रण शक्ती चांगली राहते. मा’का रू’ट वर के लेल्या सं शोध नात असे आ’ढ ळून आले आहे की त्याचे से’वन के ल्याने शि कण्या च्या क्ष’म तेवर चां गला परिणाम होतो. त्या मुळे ती क्ष्ण मन मिळ’वि ण्यासाठी त्याचे सेवन अवश्य करा.

३) उ दास होणे :- तसेच मा का रू टचे फायदे नै’रा श्य दूर करण्या साठी दे खील फायदेशीर आहेत आणि ते खाल्ल्याने नैराश्य आणि तणावातून आराम मिळतो. त्यामुळे ज्या लोकांना डिप्रेशनची सम’स्या आहे त्यांनी माका रूटचे सेवन करावे.

४) कमी र’क्तदाब :- तसेच आपल्या उच्च र’क्त दाबाच्या रु’ग्णांसाठी मा’का रू ट फाय देशीर ठरते. ते खाल्ल्याने र’क्तदाब कमी होऊन नि यं त्रणात राहते. त्यामुळे जर तुम्हाला उच्च र’क्तदाब असेल तर तुम्ही ते रोज खावे.

५) शरीराची उर्जा वाढवण्यासाठी :- मा का रू ट खा ल्ल्याने शा’री रिक ऊर्जा वाढवता येते. त्यामुळे ज्या लोकां ना थ क वा आणि अश’ क्तप णा वाटत असेल त्यांनीही ते खावे. याशिवाय, मका रूट हे खेळाडू आणि बॉडीबिल्डर्ससाठी देखील एक उत्तम पूरक मानले जाते आणि ते खाल्ल्याने शरीर मजबूत होते.

६) अतिनील कि’रणां पा सून संरक्षण करा :- मा का रू टचे फा यदे सन’ब र्न प्रति बंधि त करतात. अतिनील किरण त्वचे साठी घात क म्हणू न ओळखले जातात. कारण अ’ति नील कि र णां मुळे त्व’चेवर वा ईट परिणाम होतो आणि त्व चा स न ब र्नची शिकार बनते. मात्र, बा धित भागा वर मका मुळा ची पे स्ट लाव ल्या स स’न बर्न बरा होतो. मका च्या मु ळा मध्ये अँ टि ऑ क्सि डंट्स आढ ळतात जे सन ब र्न क मी क र ण्यास मदत करतात.

तर नक्की हे माका रूट काय आहे :- माका चे वै’ज्ञा निक नाव Lepidium meyenii आहे आणि मा का रूट पि वळा, लाल आणि का ळा असे तीन रंगांचे आहे. मा का रूट थं ड ठिकाणी किंवा डोंगराळ भागा त जा स्त वा ढ तात. माका मुळे त्याचा मसाला बनवण्यासाठी बारीक केली जातात आणि ती भाजी बनवण्यासाठी वापरली जाते.

माका रूटमध्ये आढळणारे घटक :- माका मुळामध्ये अनेक पोषक तत्वे आढ’ ळतात आणि, त्यामध्ये आढळणाऱ्या पोषक त त्वांची नावे खालील’प्र माणे आहेत, मॅं’ग नी ज, पो टॅ शि यम, तां’बे, च रबी, प्र थिने, कॅ लरी , फा य बर, व्हि’टॅ मिन सी, लो ह, व्हि टॅ मिन बी

६. किती सेवन करावे – तर तुम्ही दर’रो ज जेवणानंतर मा का रू ट पा व ड रचे सेवन करू शकता . मा का रूट पावडर ५ ग्रॅम पे क्षा जास्त प्रमाणात घेऊ नका. पाव’ड र शिवाय त्याची कॅ’प्सूल ही बाजारात उपलब्ध आहेत. त्याची पा व डर घरीही बनवता येते. त्याची पा व डर करण्यासाठी, आपण प्रथम मा का रू ट पू र्ण पणे धुवावे.

त्यानंतर काही दिवस उन्हात ठेवा. चांगले सुकल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्या. माका रूट पावडर तयार आहे आणि तुम्ही एका बॉक्समध्ये ठेवा. या पावडरचे सेवन पाण्यासोबतही करू शकता.

तसेच मा’का रूट खाण्या चे तो टे :- माका रूट च्या फाय द्यां सो बतच त्या’च्या शी सं’बं धित काही तोटे देखील आहेत, जे खाली’ल प्रमा णे आहेत. ग’रोदर महि’लां नी माका रू’ट चे सेवन करू नये. ते खा ल्ल्याने बा ळा वर वाईट परिणाम होतो. थाय’रॉ ई डच्या आ’जाराने ग्र स्त अस ले ल्यांनी माका रूट खाऊ नये. हे खा ल्ल्या ने था’य रॉ ईडची सम’स्या वाढू शकते.

ताजी माका रूट भाजी देखील केली जाते. परंतु, जेव्हा तुम्ही त्याची भा जी क राल तेव्हा ती चां’गली उकळवा. कारण कच्चा मका खाल्ल्या ने घसा ख’व ख वणे आणि घ सा दु खू शकतो. तर मित्रांनो आणि भगिनीनो तर वरील माहिती हि सर्वसाधारण गृहीतांवर आधारित आहे तरी उपाय करण्याआधी आपण आपल्या डॉ’क्ट रांचा नक्कीच सल्ला घ्यावा.